08 November, 2007

Dialogue - 1st International Live Art Festival in Xiamen 2007/ 5

Shen Ye's workWu Ming Hui's work Artist discussion form
VIS A VIS artlab really appreciated all participating artists to gave 100% of their time, energy, effort and great work to the DaDao tour festival in Beijing, HongKong, Shenzhen, Macau and Xiamen in China during 5th October - 31 October 2007.

Dialogue - 1st International Live Art Festival in Xiamen 2007/ 4

Giacomo Calabrese's work
Elena Giannotti's work

Shu Yang's work

Dialogue - 1st International Live Art Festival in Xiamen 2007/ 3

Lin Yuan Shang's work


07 November, 2007

Dialogue - 1st International Live Art Festival in Xiamen 2007/ 2

Fearghus O'Conchuir + Bernadette Igrich's work
Dialogue - 1st International Live Art Festival in Xiamen 2007/ 1

Man yu's work
Ng Fong Zhou's workTran Luong's work

Dialogue - 1st International Live Art Festival in Xiamen 2007

Curators: Zhu Luming, Shu Yang, Tong Pui Yin, Wang Chu Yu, Man Yu

Artistic director: Zhu Luming

Activities dates: 28 Oct. 2007 - 31 Nov. 2007

Venue: Fu Xin Min's art studio (Xiamen)

Artists: Michael Klien (Austria/ Ireland), Lin Yuan Shang (France), Fearghus O'Conchuir (Ireland), Giacomo Calabrese (Italy), Elena Giannotti (Italy), Li Wen(Singapore), Tran Luong (Vietnam), Shu Yang (Beijing), Man Yu (Beijing), Wang Chu Yu (Beijing), Ng Fong Zhou (Macau), Shen Ye (Fuzhou), Wu Ming Hui (Zhangzhou), Mu Xin Min (Xiamen), Chen Wen Qin (Xiamen), Chen Mo (Chengdu), Zhou Bin (Chengdu), Xiang Xi Shi (Xi'an)

Organized by: VIS A VIS artlab

In cooperation with the DaDao Live Art Festival 2007

Special thanks to: Prince Claus Fund

06 November, 2007

Dialogue - 1st International Live Art Festival in Xiamen 2007
Dialogue - 1st International Live Art Festival in Xiamen 2007


Curators: Zhu Luming, Shu Yang, Tong Pui Yin, Wang Chu Yu, Man Yu

Artistic director: Zhu Luming

Activities dates: 28 Oct. 2007 - 31 Nov. 2007

Venue: Fu Xin Min's art studio (Xiamen)

Artists: Michael Klien (Austria/ Ireland), Lin Yuan Shang (France), Fearghus O'Conchuir (Ireland), Giacomo Calabrese (Italy), Elena Giannotti (Italy), Li Wen(Singapore), Tran Luong (Vietnam), Shu Yang (Beijing), Man Yu (Beijing), Wang Chu Yu (Beijing), Ng Fong Zhou (Macau), Shen Ye (Fuzhou), Wu Ming Hui (Zhangzhou), Mu Xin Min (Xiamen), Chen Wen Qin (Xiamen), Chen Mo (Chengdu), Zhou Bin (Chengdu), Xiang Xi Shi (Xi'an)

Organized by : VIS A VIS artlab

In cooperation with the DaDao Live Art Festival 2007

Special thanks to: Prince Claus Fund

This page is powered by Blogger. Isn't yours?