20 September, 2006

CHAT AND CHAT 2003 - An art workshop between Belgian and Chinese artists
CHAT AND CHAT - An art workshop between Belgian and Chinese artists

When: 21November 2003 - 18 January 2004
Where: Xiamen Shan Shui Ming tea house
Xiamen Chinese European art center
Artists's studio in Xiamen and Zhangzhou
IN/Out gallery at Lange Leemstraat 338, Antwerpen
Participators: ShenYe, Dong Xing, Shen Jing Dong, Ma Yong Feng, Wu Ming Hui, Hong Shun Zhang, Yi Xian, Chen Jian Bin, Cheng Tie Chan, Shen Zhi Min, Chen Wen Ling, Reng Hong Wei, Zheng Jian Song, Lian Yu Jun, Chen Xiu Qing, Tong Yan, Fu Song Hua, Zhu Lu Ming, Nico Dockx, Helena Sidiropoulos, Fanny Zaman, Jethro Volders, Stefaan Smagghe, ... etc.

more pictures about project on the website of Vis-a-Vis artlab: www.visavisartlab.com

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?