20 September, 2006

November 2004


Seminar on the 1st International Short Film & Video Festival in Xiamen

When: 7pm, 12 November 2004
Where: No.41,Nan Hua street,Xiamen
Participators: Lin Chun, Tong Yan, Kang Chen, Bing Er, Wu Ming Hui, Chen Fei Peng, Xiao Chun Lei, Liu Yu, Zhu Lu Ming, Hong Shun Zhang.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?